HH Rideskole

Klubbens vedtægter

Vedtægter for Åbakkens Rideklub

 

Vedtægter for Åbakkens Rideklub

§ 1 - Formål og hjemsted

Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten og samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdom i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideklubben.

 Klubbens navn, forkortelse, hjemsted og stiftelses dato: 

ÅbakkensRideklub, ÅRK, Åbakkevej 22, 4130 Viby Sj, stiftet d. 28. oktober 2007

§ 2 – Dansk rideforbund

Rideklubben forventes at blive medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorefter klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3 – Medlemmer; ind- og udmeldelser

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer optages aktive eller passive. Unge under 18 år dog som juniormedlemmer. Passive har ingen stemmeret i sager, der omhandler sportslige anliggender og må ikke deltage i samme. Juniormedlemmer har kun stemmeret til valg af juniormedlem. I øvrige spørgsmål har forældre stemmeret for juniormedlemmerne til generalforsamlingen (1 barn = 1 stemme, 2 børn = 2 stemmer o.s.v.).

Udmeldelse af ÅRK kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrlesen på mail: aabakkensrideklub.hhrideskole@gmail.com

Æresmedlemmer kan udnævnes, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på generalforsamlingen, og som vedtages af denne ved en afstemning. Der må ingen diskussion finde sted om dette forslag. Skriftlig afstemning med 2/3 majoritet. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent, men har stemmeret som aktive medlemmer.

§ 4a – Karantæne < 2 måneder

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, som max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for karantænen. Medlemmerne skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 4b - Karantæne > 2 måneder

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (blanke stemmer tæller som afgivne) Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 4c –karantæne/udelukkelse

I det af §4b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 5 – Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april. Regnskabet skal godkendes og påtegnes af revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan revideres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 6 – Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. For både aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt, og er forfalden til betaling 1. november. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdagen, opkræves et rykketgebyr på 50 kr. Bliver kontingentet herefter ikke betalt, slettes vekommende som medlem. Optagelse på ny kan kun ske efter indbetaling af restance.

Efter modtagelse af velkomstmail har man 14 dages fortrydelsesret, og kontingentet tilbagebetales derfor kun indenfor disse 14 dage. Herefter er det ikke yderligere refunderbart. 

§ 7 – Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5-8 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år er formand og sekretær på valg, i ulige år er kasser og bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræder 1. suppleanten ind til næste generalforsamling. 

 Følgende personer må ikke sidde i klubbens bestyrelse:

1. Ejere og forpagter og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet, hvor klubben holder til.

2. Undervisere, gælder ikke amatørundervisere.

3. Kontraktansatte på etablissementet.

 Til bestyrelsen og udvalg kan kun vælges amatører. Medlemmer skal være stemmeberettigede til generalforsamlingen mindst 3 måneder, før de kan vælges til bestyrelsen.

 § 8 – Forretningsordenen

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, se dog §9. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over alle forhandlinger og udfærdiger beslutnings-referat til offentliggørelse for medlemmerne. Forhandlingsprotokollen skal underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden, de af bestyrelsen fremsatte forslag og evt. indsendte forslag, offentliggøres via hjemmeside, www.hhrideskole.dk , og opslag i klubben senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. De af bestyrelsen fremsatte forslag og evt. indsendte forslag dog senest 7 dage før.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt

 Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg og anden afhændelse og pantsættelse af klubbens faste inventar. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §10 og §13. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 § 10 – Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse kan finde sted med 8 dages varsel.

 § 11 – Lovændring

Til ændring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.  

Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 12 – Klubbens midler

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb og salg eller afhændelse af fast inventar, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom ifølge lovens § 8.

 Formanden og kassereren har begge prokura. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse samt revisorer hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 13 – Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to eller flere efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger, skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede. For at beslutningen om opløsning kan være gyldig, skal denne vedtages med mindst ¾ af disse afgivne stemmer. Ved 2. generalforsamling kan opløsning vedtages med simpel majoritet. Ved evt. opløsning skal klubbens midler tilfalde ridesportslige aktiviteter, som er vedtaget på sidste generalforsamling.

 § 14 – Forskelligt

Klubben kan modtage gaver, præmier, bidrag eller lignende af institutioner, virksomheder eller privatpersoner og anvende disse efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

 Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen i Viby Sj. d. 24. april 2008